รายการ
   คนจ่าย
ชื่อคน จ่าย
ล้างรายชื่อคนจ่ายทั้งหมด

*เศษทศนิยมจะถูกปัดขึ้นโดยอัตโนมัติ

CheckBill by @Jabont